ÁSZF

A Stanctechnik Kötészeti Kft:

Székhely: 1047 Budapest, Baross utca 11-15
Termelő telephelye: 1047 Budapest, Baross utca 11-15
Adószám: 12233142-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-936329
Bankszámlaszám: 10104105-19910500-01531005
Képviselő: Joóné Vass Katalin ügyvezető
Kapcsolattartás: koteszet@stanckoteszet.eu

mint Vállalkozó:
meghatározott műszaki tartalommal rendelkező könyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok, valamint reklám- és arculati elemek, csomagolóanyagok gyártása során felmerülő különféle
kötészeti eljárásokkal készülő irodalmi alkotások, kötetek, periodikák előállítására, felületnemesítési műveletek elvégzésére vállalkozik, a számára átadásra kerülő nyomatok, félkész termékek, illetve alapanyagok feldolgozásával.

Szerződéses viszony létrejötte

A jelen keretszerződés alapján, valamint a Vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek stb. – továbbiakban Megrendelő és a Vállalkozó között, munkavégzésre vonatkozó eseti vagy rendszeres megrendelés kiadása és annak elfogadása esetén szerződéses viszony jön létre.

A Szerződéses viszonyból fakadó kötelezettségek

 1. Megrendelő vállalja, hogy:
 • A munkát írásban [vagy a felek által megadott kapcsolattartásra szolgáló koteszet@stanckoteszet.eu címre küldött e-mail alapján rendeli meg, a megrendelésében közli a Vállalkozóval
  • az elvégzendő munka, és az átadásra kerülő anyagok műszaki tartalmának pontos, szakszerű leírását, mennyiségi adatait, a termékre vonatkozó különleges, egyedi, nem szokásos igényeket;
  • a megrendelésre kerülő munkára kapott árajánlat elfogadását;
   az igényelt teljesítési határidőt, valamint a feldolgozandó anyagok beszállításának időpontját.
 • A terméket, a teljesítés helyén a készre jelentéstől számított 48 órán belül mennyiségileg átveszi, és elszállítja. Az átvételt a szállítólevél aláírásával és bélyegzésével igazolja.
 • A TERMÉKET MINŐSÉGILEG, A MENNYISÉGI ÁTVÉTELTŐL, VAGY A MENNYISÉGI ÁTVÉTEL HATÁRIDEJÉTŐL SZÁMÍTOTT 8 NAPON BELÜL ÁTVESZI, AZ ESETLEGES, JEGYZŐKÖNYVBEN RÖGZÍTETT, MINŐSÉGI ÉSZREVÉTELEIT, A MENNYISÉGI ÁTVÉTELTŐL, VAGY A MENNYISÉGI ÁTVÉTEL HATÁRIDEJÉTŐL SZÁMÍTOTT 15 NAPON BELÜL A VÁLLALKOZÓNAK, MEGKÜLDI.
 • A megrendelt, és a Vállalkozó által a megállapodásnak megfelelően elvégzett munka ellenértékét kifizeti.
 1. Megrendelő elfogadja, hogy: 
 • A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE LESZÁLLÍTOTT NYOMATOK, FÉLGYÁRTMÁNYOK, ALAPANYAGOK ÁTADÁSA EGYIDEJŰ NYILATKOZAT VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE ARRA VONATKOZÓAN:
  • HOGY A VÁLLALKOZÓ TERMELŐ BERENDEZÉSEINEK MŰSZAKI TERMELÉSI ADATAIT, AZ AZOKON ELVÉGEZHETŐ MŰVELETEK LEHETŐSÉGEIT, A LEGYÁRTÁSRA KERÜLŐ TERMÉK ELVÁRHATÓ MINŐSÉGÉT ISMERI;
  • HOGY AZ ÁTADOTT ANYAGOK MENNYISÉGE A SZÁLLÍTÁSI OKMÁNYBAN RÖGZÍTETT ADATOKNAK, MINŐSÉGE A VONATKOZÓ SZABVÁNYOKNAK MEGFELELNEK;
  • HOGY MŰSZAKI ÁLLAPOTUK LEHETŐVÉ TESZI AZOK MEGFELELŐ MINŐSÉGBEN VALÓ FELDOLGOZÁSÁT A VÁLLALKOZÓ TERMELŐ ESZKÖZEIN, AZ OTT RENDSZERESÍTETT ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁVAL, TÖBBLETKÖLTSÉGEK ÉS TELJESÍTMÉNY CSÖKKENÉSE NÉLKÜL.
 1. Vállalkozó vállalja, hogy: 
 • Normál munkarendben, a technológiailag szükséges minimális idő figyelembevételével a Megrendelő által igényelt teljesítési határidőt biztosítja;
 • A megrendelést, és az abban leírt paramétereket és határidőket a Vállalkozó részéről csak abban az esetben lehet elfogadottnak tekinteni, ha azt írásban visszaigazolja;
 • FELEK ÁLTAL KÖZÖSEN ELFOGADOTT TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ A FELDOLGOZANDÓ ANYAG BESZÁLLÍTÁSÁNAK VÁLTOZÁSA (CSÚSZÁSA) ESETÉN MÓDOSÍTHATÓ;
 • A vállalt munkát a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott mintáknak, és/vagy a megrendelésben rögzített műszaki feltételeknek megfelelően elkészíti. A Vállalkozó a rejtett hibákért a munka átvétele után is felel;
 • A FELDOLGOZÁSRA LESZÁLLÍTOTT ANYAGOT TÉTELESEN MENNYISÉGILEG ÉS MINŐSÉGILEG A GYÁRTÁS INDÍTÁSKORVESZI ÁT, A MINŐSÉGI SZABVÁNYNAK MARADÉKTALANUL MEGFELELŐ TERMÉK
  KIBOCSÁTÁSÁT AKADÁLYOZÓ ESETLEGES HIBÁKAT HALADÉKTALANUL JELZI A MEGRENDELŐNEK.
  PROBLÉMA ESETÉN KÉRÉSÉRE A TERMELÉST, A KÉPVISELŐJE KISZÁLLÁSÁIG FELFÜGGESZTI.
  EBBEN AZ ESETBEN AZ ALVÁLLALKOZÓ AZ 1 (EGY) ÓRÁNÁL HOSSZABB ÁLLÁSIDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ
  KÖLTSÉGEK SZÁMLÁZÁSÁRA JOGOSULT;
 • A Megbízót haladéktalanul szóban tájékoztatja a vállalt munka elkészültéről, megjelölve a termék elszállíthatóságának idejét, figyelembe véve a termékek szükséges pihentetésének időtartamát;
 • A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el, a Megrendelő nem köteles a költségek megelőlegezésére. A Vállalkozó költségeit a vállalási díjban érvényesíti a Megrendelővel szemben.
 1. Szállítási feltételek, csomagolási diszpozíció
 • AZ VÁLLALKOZÓ TELJESÍTÉSÉNEK PARITÁSA (A KÖLTSÉG- ÉS FELELŐSSÉGVISELÉS ÁTADÁS/ÁTVÉTELE), 1047 BP. BAROSS UTCA 11-15. SZÁM ALATTI TELEPHELYE;
 • Megrendelő a megrendelésében, vagy annak mellékletében megadja a csomagolási és szállítás előkészítési diszpozícióját;
 • A készáru csomagolásánál az alapanyag beszállítására használt paletták, rak- és fedlapok, kazetták, a Megrendelő által biztosított kartondobozok, címkék kerülnek felhasználásra. A Vállalkozó biztosítja az élvédőket, védő- és zsugor-fóliát, pántoló anyagokat.

 

Fizetési feltételek

 • A munka kivitelezésére a Vállalkozó részéről minden konkrét műszaki, szállítási feltételt rögzítő ajánlatkérésre, vagy megrendelésre írásban megadott „Árajánlat” készül. Az árajánlatban meghatározásra kerül annak érvényességi határideje is. Az árajánlat kiadása nem jelenti az automatikus bármikori teljesítési kötelezettséget; annak időpontját a megrendelés visszaigazolása foglalja magába.
 • Az elvégzett munka fizetési határideje a teljesítés időpontja. A Vállalkozó és a Megbízó ettől eltérő, s a számlán feltüntetendő, határidőben is megállapodhatnak;
 • A fizetés módja jellemzően banki átutalás, de bruttó 30.000 Ft érték alatti összegnél megállapodás esetén, készpénzes pénztári befizetés.
 • FIZETÉSI KÉSEDELEM ESETÉN A VÁLLALKOZÓ, A KI NEM FIZETETT ÖSSZEGRE VONATKOZÓAN, NAPTÁRI NAPOK SZERINT SZÁMOLT, A JEGYBANKI ALAPKAMAT Ptk. 6:155. § (1) bek. ALAPJÁN A KÉSEDELEMMEL ÉRINTETT NAPTÁRI FÉLÉV ELSŐ NAPJÁN ÉRVÉNYES MNB KÉTSZERESÉVEL AZONOS MÉRTÉKŰ, VAGY IDEGEN PÉNZNEM ESETÉN AZ ADOTT PÉNZNEMRE MEGHATÁROZOTT JEGYBANKI ALAPKAMAT + 8 SZÁZALÉK KÉSEDELMI KAMATRA JOGOSULT.

 

Egyéb feltételek

 • A Vállalkozó hibájából bekövetkező – és a Megrendelő által el nem fogadott – teljesítési határidő (visszaigazolt) túllépése esetén a Megrendelőt érintő következményeket a Vállalkozó viseli;
 • A MEGRENDELŐ AKKOR JOGOSULT A MEGRENDELÉST LEMONDÁSI DÍJ FIZETÉSE NÉLKÜL VISSZAVONNI A FELDOLGOZANDÓ ANYAGOK BESZÁLLÍTÁSA ELŐTT, HA A BESZÁLLÍTOTT ANYAGOK TÉTELES ÁTVÉTELE NEM KEZDŐDÖTT MEG ÉS AZOKON A VÁLLALKOZÓ MÉG SEMMILYEN MŰVELETET NEM VÉGZETT;
 • A fentiekből következik, hogy a Vállalkozónál a határidő kötelezettség hatályba lépésének feltétele:
  • a megállapodott beszállítási határidő teljesítése a feldolgozandó anyagok teljes mennyiségére;
  • a beszállított anyagok megállapodás szerinti minősége.
 • Az elvégzett munka minőségi átvételénél esetleg felmerülő súlyos hibánál a Megrendelő jogosult:
  • az átvételt megtagadni,
  • vagy kölcsönös alku alapján mérsékelt díjazás fejében azt átvenni.
 • A VÁLLALKOZÓ SZAVATOSSÁGI ÉS SZERZŐDÉSSZEGÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGÉT A VÁLLALT MUNKA ELLENÉRTÉKÉBEN KORLÁTOZZA;
 • Megrendelő jogosult a beszállított anyagok feldolgozására vonatkozó egyes munkafázisokat megtekinteni, illetve gépindításnál jelen lenni. A Vállalkozó, igény esetén, legkésőbb a végleges termelési program összeállítása után, köteles a Megrendelőt a gépindulás időpontjáról legalább telefonon tájékoztatni, de nem köteles ezen igény teljesülése érdekében termelési programját megváltoztatni;
 • Minőségi kifogás esetén a Vállalkozó jogosult minden kétséget kizáróan megismerni:
  • a kifogás pontos műszaki, szállítási tartalmát, adatait;
  • a hiba mértékét az egyes példányokon és az egész tétel vonatkozásában;
  • a hiba hatását a tétel használati és esztétikai értékére;
  • minden kifogásolt példányt megvizsgálni, és telephelyén kijavítani;
  • megvizsgálás és/vagy javítás céljából átadásra nem került példányokat hibátlannak tekinteni.
 • Kártérítés esetén a Vállalkozó az általa elvégzett munkájának értékéig felel.
 • VÁLLALKOZÓ AZ ELVÁLLALT MUNKA TELJESÍTÉSÉHEZ ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSULT.
 • VÁLLALKOZÓ JOGOSULT KIKÖTNI, HOGY:
  • A KÖTÉSZETRE ÁTADOTT NYOMATOKON FEL KELL TÜNTETNI A SZABVÁNYBAN ELŐÍRT KOLLACIONÁLÓ JELEKET, ENNEK HIÁNYÁBAN HELYTELEN SORRENDISÉGBŐL FAKADÓ PROBLÉMÁKÉRT A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGET NEM TUD VÁLLALNI;
  • A NYOMATOK MEGFELELŐ PIHENTETÉSÉNEK ÉS SZÁRÍTÁSÁNAK HIÁNYÁBÓL FAKADÓ FESTÉK LEHÚZÓDÁS VESZÉLYE ESETÉN A MUNKÁT A TERMELÉSI PROGRAMJÁBAN SAJÁT HATÁSKÖRÉBEN ELCSÚSZTATHATJA, A TERMÉK MINŐSÉGÉNEK ELSŐDLEGESSÉGE ÉRDEKÉBEN, AZ EBBŐL FAKADÓ HATÁRIDŐ CSÚSZÁS NEM TEKINTHETŐ A SZERZŐDÉS NEM MEGFELELŐ TELJESÍTÉSÉNEK;
  • NEM LEHET MINŐSÉGI REKLAMÁCIÓ TÁRGYA A HULLÁMOSODÁS, KAGYLÓSODÁS A TERMÉKEN, HA A BORÍTÓ, ELŐZÉKE VAGY BELÍV NEM A TERMÉK JELLEGÉNEK MEGFELELŐ SZÁLIRÁNYÚ PAPÍRRA LETT NYOMVA;
  • MEGRENDELŐ LEMOND MINŐSÉGI REKLAMÁCIÓS JOGÁRÓL, HA A KIADVÁNYOKAT A SZÜKSÉGES PIHENTETÉSI IDŐ (KEMÉNY TÁBLÁS KÖNYVEKNÉL ÉS PUR RAGASZTÓ KÖTÖTT KIADVÁNYOKNÁL MIN. 24 ÓRA) ELŐTT ELSZÁLLÍTJA A TERMELŐ CSARNOKBÓL;
  • KEMÉNYTÁBLÁS KÖNYVEKNÉL A GERINC ALAKJÁRA VONATKOZÓ KIKÖTÉS HIÁNYA ESETÉN A GERINC ALAKJÁT A MUNKAVEZETŐ KÖNYVKÖTŐ HATÁROZZA MEG, SZAKMAI, ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÍTÉLETE SZERINT.
 • Szokásos vállalási határidő átlagos példányszám esetén a feldolgozandó anyagok teljes beszállításától számítva:
  • keménytáblás könyveknél 8-10 munkanap (szükséges pihentetéssel);
  • ragasztókötéssel előállított kiadványoknál 3-5 munkanap (szükséges pihentetéssel);
  • felületkezelésnél 24-48 óra.

Felek megállapodnak, hogy egyik fél sem tekinthető szerződésszegőnek, és nem tartozik kártérítéssel a másik fél felé, ha „vis major” következik be és ez akadályozza meg az egyik felet abban, hogy szerződéses kötelezettségeit teljesítse.

A jelen keretszerződésre és az egyedi szerződésekre a magyar jog irányadó. Felek megegyeznek, hogy a szerződés időtartamán belül felmerülő problémákat egymással tárgyalások útján rendezik. AMENNYIBEN A FELEK MINŐSÉGI REKLAMÁCIÓ KÉRDÉSÉBEN NEM TUDNÁNAK MEGEGYEZNI, AKKOR A MAGYAR NYOMDÁSZ SZÖVETSÉG ÁLTAL AJÁNLOTT, ÁLTALUK KÖZÖSEN FELKÉRT SZAKÉRTŐ VÉLEMÉNYÉT MAGUKRA NÉZVE KÖTELEZŐEN ELISMERIK. Ha a Felek bármilyen felmerült vitás kérdésben nem tudnak tárgyalásos úton megegyezésre jutni, akkor a közöttük felmerült vitában a polgári rendes bíróság illetékes.

Budapest 2022.01.

back to top