ÁSZF

A Stanctechnik Kötészeti Kft:

Székhely: 1047 Budapest, Baross utca 11-15
Termelő telephelye: 1047 Budapest, Baross utca 11-15
Adószám: 12233142-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-936329
Bankszámlaszám: 10402166-49565757-51531005
Képviselő: Joóné Vass Katalin ügyvezető
Kapcsolattartás: koteszet@stanckoteszet.eu

mint Vállalkozó:
meghatározott műszaki tartalommal rendelkező könyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok, valamint
reklám- és arculati elemek, csomagolóanyagok gyártása során felmerülő nyomdai, kötészeti, felületnemesítési, stancolási műveletek elvégzésére vállalkozik, a számára átadásra kerülő nyomatok, fél gyártmányok illetve alapanyagok feldolgozásával.

 1. Szerződés viszony létrejötte

Vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek stb. – továbbiakban Megrendelő és a Vállalkozó
között, munkavégzésre vonatkozó eseti vagy rendszeres megrendelés kiadása és annak
elfogadása esetén szerződéses viszony jön létre.

 1. A Szerződés viszonyból fakadó kötelezettségek
 2. Megrendelő vállalja, hogy:
 • A munkát írásban rendeli meg, a megrendelésében közli a Vállalkozóval:
 • az elvégzendő munka, és az átadásra kerülő anyagok műszaki tartalmának pontos, szakszerű leírását, mennyiségi adatait, a termékre vonatkozó különleges, egyedi, nem szokásos igényeket;
 • a megrendelésre kerülő munkára kapott árajánlat elfogadását;
   az igényelt teljesítési határidőt, valamint a feldolgozandó anyagok beszállításának időpontját.

A terméket, a teljesítés helyén a készre jelentéstől számított 48 órán belül mennyiségileg átveszi, és elszállítja. Az átvételt a szállítólevél aláírásával és bélyegzésével igazolja.

 • A terméket minőségileg 8 napon belül átveszi, az esetleges, jegyzőkönyvben rögzített, minőségi észrevételeit 15 napon belül a Vállalkozónak, megküldi.
 • A megrendelt, és a Vállalkozó által a megállapodásnak megfelelően elvégzett munka ellenértékét kifizeti.
 1. Megrendelő elfogadja, hogy
 • a Vállalkozónak a megbízás teljesítésére leszállított nyomatok, félgyártmányok, alapanyagok átadása, egyidejű nyilatkozat részéről arra vonatkozóan;
 • hogy a Vállalkozó termelő berendezéseinek műszaki termelési adatait, az azokon elvégezhető műveletek lehetőségeit, a legyártásra kerülő termék elvárható minőségét ismeri.
 • hogy az átadott anyagok mennyisége a szállítási okmányban rögzített adatoknak, minősége a vonatkozó szabványoknak megfelelnek, műszaki állapotuk lehetővé teszi azok megfelelő minőségben való feldolgozását a Vállalkozó termelő eszközein, az ott rendszeresített anyagok felhasználásával, többletköltségek és teljesítmény csökkenése nélkül.
 1. Vállalkozó vállalja, hogy:
 • normál munkarendben, a technológiailag szükséges minimális idő figyelembe vételével a Megrendelő által igényelt teljesítési határidőt biztosítja, a vállalt teljesítési határidőt írásban
 • A megrendelést, és az abban jelzett határidőket a Vállalkozó részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha azt 3 munkanapon belül írásban nem igazolja vissza.
 • Felek által közösen elfogadott teljesítési határidő a feldolgozandó anyag beszállításának változása (csúszása) esetén módosítható.
 • A vállalt munkát a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott mintáknak, és/vagy a megrendelésben rögzített műszaki feltételeknek megfelelően elkészíti. A Vállalkozó a rejtett hibákért a munka átvétele után is felel.
 • A feldolgozásra leszállított anyagot tételesen mennyiségileg és minőségileg a gyártás indításkor
  veszi át, a minőségi szabványnak maradéktalanul megfelelő termék kibocsátását akadályozó
  esetleges hibákat haladéktalanul jelzi a Megrendelőnek: Probléma esetén kérésére a termelést,
  képviselője kiszállásáig felfüggeszti. Ebben az esetben az Alvállalkozó az 1 (egy) óránál
  hosszabb állásidő és kapcsolódó költségek számlázására jogosult.
 • A Megbízót haladéktalanul szóban tájékoztatja a vállalt munka elkészültéről, megjelölve a
  termék elszállíthatóságának idejét, figyelembe véve a termékek szükséges pihentetésének idejét
 • A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el, a Megrendelő nem köteles a költségek megelőlegezésére. A Vállalkozó költségeit a vállalási díjban érvényesíti a Megrendelővel szemben.

III. Szállítási feltételek, csomagolási diszpozíció

 • Az Vállalkozó teljesítésének paritása, 1047 Bp. Baross utca 11-15, szám alatti telephelye.
 • Megrendelő a megrendelésében, vagy annak mellékletében megadja a csomagolási és szállítás előkészítési diszpozícióját.
 • A készáru csomagolásánál az alapanyag beszállítására használt paletták, rak- és fedlapok, kazetták, a Megrendelő által biztosított kartondobozok, címkék kerülnek felhasználásra. A vállalkozó biztosítja az élvédőket, védő- és zsugor-fóliát, pántoló anyagokat.
 1. Fizetési feltételek
 • A munka kivitelezése a Vállalkozó részéről minden konkrét műszaki szállítási feltételeket rögzítő ajánlatkérésre vagy megrendelésre írásban megadott „Árajánlat” szerint történik. Ha az árajánlat kiadásánál, illetve elfogadásánál a Felek nem állapodnak meg más határidőben, az árajánlat
  értékének érvényessége nem több mint 90 naptári nap. Az árajánlat kiadása nem jelenti az automatikus bármikori teljesítési kötelezettséget.
 • Az elvégzett munka fizetési határideje a teljesítés időpontja. A Vállalkozó és a Megbízó ettől eltérő, s a számlán feltüntetendő, határidőben is megállapodhatnak.
 • A fizetés módja jellemzően banki átutalás, bruttó 15.000 Ft értékig, az azt meghaladó összegnél megállapodás esetén, készpénzes pénztári befizetés.
 • Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó, a ki nem fizetett összegre vonatkozóan, naptári napok szerint számolt, a jegybanki alapkamat kétszeresével azonos mértékű, késedelmi kamatra jogosult.
 1. Egyéb feltételek
 • A Vállalkozó hibájából bekövetkező – és a Megrendelő által el nem fogadott – , teljesítési határidő (visszaigazolt) túllépése esetén a Megrendelőt érintő következményeket az Alvállalkozó viseli.
 • A Megrendelő jogosult a megrendelést lemondási díj fizetése nélkül visszavonni:
 • a feldolgozandó anyagok beszállítása előtt;
 • ha a beszállított anyagok tételes átvétele nem kezdődött meg és azokon a Vállalkozó még semmilyen műveletet nem végzett.
 • A fentiekből következik, hogy a Vállalkozónál a határidő kötelezettség hatályba lépésének feltétele;
 • a megállapodott beszállítási határidő teljesítése a feldolgozandó anyagok teljes mennyiségére;
 • a beszállított anyagok megállapodás szerinti minősége.
 • Az elvégzett munka minőségi átvételénél esetleg felmerülő súlyos hibánál a Megrendelő jogosult
 • az átvételt megtagadni,
 • vagy kölcsönös alku alapján mérsékelt díjazás fejében azt átvenni.
 • A Vállalkozó szavatossági kötelezettségét a vállalt munka ellenértékében korlátozza.
 • Megrendelő jogosult a beszállított anyagok feldolgozására vonatkozó egyes munkafázisokat megtekinteni, illetve gépindításnál jelen lenni. A Vállalkozó, igény esetén, legkésőbb a végleges termelési program összeállítása után, köteles a Megrendelőt a gépindulás időpontjáról legalább telefonon tájékoztatni, és a munkavégzés telepén biztosítani a beállítási munkadarabok megtekintését, de nem köteles ezen igény teljesülése érdekében termelési programját megváltoztatni.
 • Minőségi kifogás esetén a Vállalkozó jogosult:
 • minden kétséget kizáróan megismerni :
 • a kifogás pontos műszaki, szállítási tartalmát, adatait;
 • a hiba mértékét az egyes példányokon és az egész tétel vonatkozásában;
 • a hiba hatását a tétel használati és esztétikai értékére,
 • minden kifogásolt példányt megvizsgálni, és telephelyén kijavítani;
 • megvizsgálás és/vagy javítás céljából átadásra nem került példányokat hibátlannak tekinteni.
 • kártérítés esetén az általa elvégzett munkájának értékéig felel.
 • A Vállalkozó az elvállalt munka teljesítéséhez alvállalkozók igénybevételére jogosult.
 • A Vállalkozó jogosult kikötni, hogy:
 • a kötészetre átadott nyomatokon fel kell tüntetni a szabványban előírt kollacionáló jeleket, ennek hiányában helytelen sorrendiségből fakadó problémákért az Vállalkozó felelősséget nem tud vállalni.
 • a nyomatok megfelelő pihentetésének és szárításának hiányából fakadó festék lehúzódás veszélye esetén a munkát a termelési programjában saját hatáskörében elcsúsztathatja, a termék minőségének elsődlegessége érdekében, az ebből fakadó határidő csúszás nem tekinthető a szerződés nem megfelelő teljesítésének;
 • nem lehet minőségi reklamáció tárgya a hullámosodás, kagylósodás a terméken, ha a borító, előzéke vagy belív nem a termék jellegének megfelelő szálirányú papírra lett nyomva;
 • Megrendelő lemond minőségi reklamációs jogáról, ha a kiadványokat a szükséges pihentetési idő (kemény táblás könyveknél és PUR ragasztó kötött kiadványoknál min. 24 óra) előtt elszállítja a termelő csarnokból.
 • kemény-táblás könyveknél a gerinc alakjára vonatkozó kikötés hiánya esetén a gerinc alakját a munkavezető könyvkötő határozza meg, szakmai, esztétikai értékítélete szerint;
 • a szokásos vállalási határidő átlagos példányszám esetén a feldolgozandó anyagok teljes beszállításától számítva:
 • kemény táblás könyveknél 8-10 munkanap (szükséges pihentetéssel) ;
 • ragasztókötéssel előállított kiadványoknál 3-5 munkanap (szükséges pihentetéssel);
 • felületkezelésnél 24-48 óra;
 • stancolásnál, kasírozásnál 3-4 munkanap.
 • A Felek megállapodnak, hogy egyik fél sem tekinthető szerződésszegőnek, és nem tartozik kártérítéssel a másik fél felé, ha „vis major” következik be és akadályozza meg az egyik felet ,
  hogy szerződéses kötelezettségeit teljesítse.
 • Felek megegyeznek, hogy a szerződés időtartamán belül felmerülő problémákat egymással tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a Felek minőségi reklamáció kérdésében nem tudnának megegyezni, akkor a Magyar Nyomdász Szövetség által ajánlott, általuk közösen felkért szakértő véleményét magukra nézve kötelezően elismerik. Ha a Felek bármilyen felmerült vitás kérdésben nem tudnak tárgyalásos úton megegyezésre jutni , akkor a közöttük felmerült vitában a polgári rendes bíróság illetékes.

Budapest 2017.10.01

back to top